Nederlands   English   Français   Deutsch
twitter  youtube  facebook  facebook
Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen Deventer Profielen

Privacy Verklaring (AVG)

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze internetpagina en met uw belangstelling voor DEVENTER Profielen BV en datgene wat wij leveren. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan bijzonder serieus zodat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina veilig en op uw gemak voelt.
Met deze verklaring over de bescherming van gegevens willen we u erover informeren wanneer we welke gegevens opslaan en voor welk doel we ze gebruiken - uiteraard onder aanhouding van de geldende bepalingen voor de bescherming van gegevens.
Als u daarnaast nog vragen hebt over de omgang met uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met de functionaris voor de bescherming van gegevens van ons bedrijf; onderstaand vindt u de contactgegevens van deze persoon.
Door de voortdurende technologische verdere ontwikkeling, veranderingen in onze diensten of de rechtspositie en andere redenen kunnen er aanpassingen nodig zijn in onze verklaring voor de bescherming van gegevens. We behouden ons daarom het recht voor om deze verklaring gegevensbescherming op elk moment te wijzigen en vragen u regelmatig de meeste actuele versie te lezen.

Basisprincipes informatie
Voor zover in de volgende paragrafen niet anders is aangegeven worden bij het bezoek aan onze internetpagina's in principe geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.
Als u onze internetpagina's bezoekt registreren onze internetservers automatisch informatie van algemene aard. Daaronder vallen het soort internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetserviceprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de internetpagina van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek.
Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren. De informatie wordt door ons alleen statistisch geanalyseerd en wordt uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteiten van onze internetpagina's te verbeteren.

Begrip van de persoonsgegevens
In de EU-verordening voor de bescherming van gegevens (AVG) zijn persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:
Voor zover we voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens uw toestemming vragen, dient art. 6 lid1 punt a AVG als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DEVENTER Profielen BV dient art. 6 lid1 punt b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen die vóór de sluiting van een overeenkomst vereist zijn.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering een juridische verplichting vereist is waaraan ons bedrijf is onderworpen, dan dient art. 6 lid1 punt b AVG als rechtsgrond.
Als de verwerking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en overwegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene het eerstgenoemde belang niet, dan dient art. 6 lid1 punt f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Wissing van gegevens en opslagduur:
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is vervallen. Een opslag kan bovendien plaatsvinden als dit door de Europese of nationaal wetgever is voorzien in Unie-rechtelijke verordeningen, wetten of andere bepalingen, waar de verwerkingsverantwoordelijke onder valt. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij er een noodzaak is voor de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een overeenkomst of het voldoen aan een overeenkomst.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze van uzelf uit mededeelt, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een opdracht, een enquête, een prijsvraag of een registratie voor gepersonaliseerde diensten. Daar wordt u geïnformeerd over het beoogde doel van de verwerking en indien nodig wordt u gevraagd om uw toestemming voor het opslaan.
De in het kader van onze internetpagina's verzamelde persoonsgegevens worden zonder uw toestemming alleen gebruikt voor de opdrachtafhandeling of de bewerking van uw aanvragen en worden daarvoor eventueel aan het verantwoordelijke bedrijfsonderdeel doorgegeven. Alleen met uw toestemming vindt er bovendien gebruik van uw gegevens plaats in een onder verantwoordelijkheid van Roto Frank AG beheerde, centrale klanten- en belangstellenden-database en een samenvoeging van uw gegevens binnen het Roto-concern. Het gebruik van deze gegevens blijft beperkt tot de doelen reclame en markt- en opinie-onderzoek en is uitsluitend mogelijk voor internationale concernbedrijven van Roto. U kunt uw toestemming op elk moment, met effect voor de toekomst, intrekken.
Uw gegevens worden voor de verzending en verwerking gecodeerd zodat ze zijn beschermd tegen toegang door onbevoegden. Let op, niet-versleuteld verzonden e-mails worden niet tegen toegang beschermd doorgegeven.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze dan hier beschreven aan derden ter beschikking gesteld. Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsorganen en autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende landelijke wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agentschappen en handelaren zijn door ons verplicht tot strikte vertrouwelijkheid.

Nieuwsbrief voor klanten/voor handelaren en fabrikanten.
U kunt zich aanmelden voor onze newsletter voor klanten of onze nieuwsbrief voor handelaren en fabrikanten. Voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken we de zgn. double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na de opgave van uw e-mailadres een bevestigings-e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen om te bevestigen dat u de newsletter wilt ontvangen. Als u deze wens na de ontvangst van de newsletter bevestigt slaan we uw e-mailadres zo lang op tot u zich afmeldt voor de newsletter. Deze opslag dient alleen om u de newsletter te kunnen zenden. Daarnaast slaan we steeds bij de aanmelding en de bevestiging uw IP-adres en het tijdstip op om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
De verplichte opgave voor verzending van de newsletter is alleen het e-mailadres. Het opgeven van andere, daartoe gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de newsletter. Ook deze gegevens worden bij intrekken volledig gewist.
Uw toestemming voor de verzending van de newsletter kunt u op elk moment intrekken. Het intrekken kunt u uitvoeren door de klikken op de in elke newsletter-e-mail gegeven link of kunt u doorgeven aan de hieronder genoemde contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven;

Gegevensoverdracht naar andere concernonderdelen
Het doorgeven van uw gegevens aan derden buiten het DEVENTER / Roto-concern vindt in principe niet plaats, tenzij wij wettelijk daartoe verplicht zijn, of als het doorgeven van gegevens nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomstverhouding of als u eerder uitdrukkelijk hebt toegestemd in de het doorgeven van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen voor zover dit voor de afhandeling van uw aanvraag nodig is. In deze gevallen wordt de omvang van de doorgegeven gegevens echter tot het benodigde minimum beperkt. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen verzekeren wij dat deze de wettelijke bepalingen van de gegevensbescherming op dezelfde wijze aanhouden. Let ook op de betreffende verklaring voor de bescherming van gegevens van de aanbieders. Voor de inhouden van vreemde diensten is de betreffende aanbieder verantwoordelijk, waarbij we binnen het kader van de uitvoerbaarheid een controle van die diensten uitvoeren op de naleving van de wettelijke bepalingen.

Gegevensoverdracht aan externe dienstverleners (verwerker)
Uw gegevens worden doorgegeven aan partners voor deze diensten voor zover deze in onze opdracht werkzaam zijn en DEVENTER / Roto bij de leveren van hun diensten ondersteunen.
Het verwerken van uw persoonsgegevens door ingeschakelde dienstverleners vindt plaats in het kader van de verwerking van de opdracht vlgs. art. 28 AVG.
De eerder genoemde dienstverlener krijgt alleen toegang tot dergelijk persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Het is deze dienstverleners verboden om uw persoonlijke informatie door te geven of voor andere doelen te gebruiken, met name voor eigen reclametechnische doelen.
Voor zover externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen hebben we door juridische, technische en organisatorische maatregelen en door regelmatig controles gewaarborgd dat ook deze de geldende bepalingen voor de bescherming van gegevens aanhouden.
Het commercieel doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen vindt niet plaats.

Optimalisatiesoftware voor internetpagina's
In het kader van het verzamelen van persoonsgegevens via optimalisatiesoftware voor internetpagina's beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid 1 punt f AVG gecombineerd met grond nr. 47. Volgens het direct voorgaande is direct marketing gewoonlijk een gerechtvaardigd belang. Uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden wegen daarbij niet zwaarder dan ons belang bij reclame, omdat we u in het kader van onze verklaring gegevensbescherming uitvoerig informeren over de gegevensverzameling en omdat u op elk moment de mogelijkheid hebt van een opt-out (via een link of browser-instellingen). Bovendien maken we alleen gebruik van pseudonieme tracking.

Cookies
Op enkele delen van onze pagina's worden zgn. cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een internetsite op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina's verzamelen geen enkel soort persoonsgegevens. De informatie van de cookies gebruiken we om het gebruik van onze pagina's eenvoudiger te maken en ze op uw behoeftes af te stemmen.
Op onze pagina worden zowel sessie-cookies als permanente cookies ingezet. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die in de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen tot het browservenster wordt gesloten waardoor de sessie-cookies worden verwijderd. Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en deze worden in de browser van de gebruiker voor een bepaalde tijd opgeslagen (gewoonlijk 1 jaar of langer). Deze cookies worden niet verwijderd als de browser wordt gesloten. Dit soort cookies wordt ervoor gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker opnieuw te gebruiken zodra deze weer op de pagina komt.
Natuurlijk kunt u onze internetpagina ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt er dat cookies op uw computer worden opgeslagen kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. Opgeslagen cookies kunt u in de systeeminstellingen van uw browser op elk moment verwijderen. Hoe dat in detail werkt ziet u in de handleiding van uw browserproducent. We wijzen er echter op dat ons internetaanbod zonder cookies mogelijk slechts beperkt bruikbaar is.

Social bookmarks
Op onze internetpagina zijn zogenaamde social bookmarks geïntegreerd (Facebook, YouTube, Xing). Social bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee de gebruikers van een dergelijk dienst links en berichtenmeldingen kunnen verzamelen. Deze zijn op onze internetpagina alleen opgenomen als link naar de betreffende diensten. Na het klikken op het weergegeven afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, d.w.z. pas dan worden gebruikersgegevens naar de betreffende aanbieder doorgegeven. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van deze internetpagina's staan in de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieder.

Gegevensbeveiliging
DEVENTER Profielen BV maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beveiligen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Rechten van de betrokkenen
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

Recht van inzage van de betrokkene volgens artikel 15 AVG
U kunt ons om een bevestiging vragen of persoonsgegevens die u betreffen door ons verwerkt worden. Als we gegevens van u verwerkt hebben hebt u het in artikel 15 AVG genoemde recht van inzage.

Recht op rectificatie
Als de gegevens die we van u hebben opgeslagen onjuist of onvolledig zijn dan kunt u van ons direct rectificatie verlangen volgens artikel 16 AVG.

Recht op beperking van de verwerking
Onder de voorwaarden van artikel 18 AVG kunt u bovendien eventueel ook de beperking verlangen van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens.
Na de beperking mogen uw gegevens alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat worden verwerkt. Wij informeren u voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op gegevenswissing
U kunt, als er sprake is van een van de gevallen van artikel 17 lid 1 AVG door ons het direct wissen verlangen van de u betreffende persoonsgegevens, tenzij is er sprake van een uitzondering van de plicht tot wissen volgens artikel 17 lid 3 AVG.

Recht op kennisgeving
Als u het recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking tegen ons uitoefent, dan zijn we volgens artikel 19 AVG verplicht om dit mede te delen aan alle ontvangers van uw persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt bovendien het recht om over de ontvangers geïnformeerd te worden. U heb tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Bovendien hebt u volgens artikel 20 AVG het recht van ons de u betreffende persoonsgegevens in machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, voor zover de voorwaarden van artikel 20 lid 1 punt a AVG aanwezig zijn, het recht dat de persoonsgegevens, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Dit recht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Recht van bezwaar
U hebt het recht op elk moment tegenover DEVENTER Profielen BV bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens volgens art. 6 lid1 punt f AVG.
We verwerken uw persoonsgegevens niet meer,tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op intrekken van de toestemmingsverklaring aangaande de bescherming van gegevens.
U hebt op elk moment het recht om uw toestemmingsverklaring aangaande de bescherming van gegevens met een verklaring naar DEVENTER Profielen in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijf, uw werkplek of de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

Wijzigingen van de verklaring gegevensbescherming
Deze opgestelde verklaring gegevensbescherming zal in het kader van de verdere ontwikkeling van het internet of onze aanbod worden aangepast. Zulke wijzigingen zullen we tijdig op deze pagina bekendmaken. Om uzelf te informeren over de actuele uitgave van onze gegevensgebruikbepalingen dient deze pagina regelmatig te worden geopend.

Functionaris voor gegevensbescherming:
Jean-Paul Batenburg

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
DEVENTER Profielen BV
Voorerf 75
4824 GM Breda
Tel: (+31) 76 541 69 00
E-Mail: jean-paul.batenburg@deventer-profielen.nl

vertegenwoordigd door de bedrijfsleiding:


Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van
DEVENTER PROFIELEN C.V., gevestigd te Breda
Gedeponeerd onder nummer 73/2003 van de rechtbank te Breda

Art.1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DEVENTER Profielen C.V., hierna te noemen DEVENTER Profielen, Breda en de kopers van door haar geleverde zaken.

Art. 2 Offertes
Al onze aanbiedingen geschieden schriftelijk en zijn vrijblijvend, tenzij daarbij anders aangegeven, in welk laatste geval ze ten hoogste 30 dagen geldig zijn. De aanbiedingen geschieden steeds uit voorraad en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
Bij aanbiedingen die zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, mag Deventer Profielen, Breda van de juistheid daarvan uitgaan.

Art. 3 Overeenkomsten
1.) Overeenkomsten met Deventer Profielen, Breda komen tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door haar.
2.) Schriftelijke en telefonische orders aan Deventer Profielen, Breda waaronder ook mondelinge afspraken, binden. Deventer Profielen, Breda uitsluitend wanneer deze door Deventer Profielen, Breda zijn erkend of wanneer door Deventer Profielen, Breda met de uitvoering een begin is gemaakt.
3.) Onverminderd het naar vorenstaande komt een overeenkomst met Deventer Profielen, Breda eerst tot stand nadat haar genoegzaam is gebleken van de kredietwaardigheid van de koper.
4.) Deventer Profielen, Breda behoudt zich het recht voor om een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zodra koper in staat van faillissement, surseance van betaling komt te verkeren of de wettelijke schuldsanering toepasselijk wordt verklaard op de koper, ofwel tot er beslag wordt gelegd.

Art. 4 Leveringstijden
De leveringstijd c.q. leveringsdatum wordt bij overeenkomst tussen Deventer Profielen, Breda en koper vastgelegd. De leveringstijd gaat eerst in nadat Deventer Profielen, Breda van de koper alle noodzakelijke gegevens ontving alsmede, indien en voor zover door Deventer Profielen, Breda geëist, de betaling in haar bezit is. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij Deventer Profielen, Breda schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor levering heeft gegeven en ook binnen die termijn niet wordt geleverd. Evenmin kan de koper bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der zaken zonder meer weigeren en of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen.

Art. 5 Levering
Levering vindt - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – plaats af magazijn. Bij aflevering van de zaken dient de afleveringsbon/ orderbevestiging te worden getekend als bewijs van ontvangst der zaken. Wanneer Deventer Profielen, Breda zulks noodzakelijk acht, zal zij haar levering afhankelijk kunnen stellen van vooruitbetaling, of kunnen verzenden onder rembours. Als de zaken na de overeengekomen leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Art. 6 Deelleveringen
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer zaken kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Art. 7 Levering op proef
1.) Indien zulks tussen Deventer Profielen, Breda en de koper is overeengekomen zal op proef worden geleverd.
2.) Bij levering op proef heeft de koper het recht de zaken 14 dagen, voor zijn risico, onder zicht te houden. Na verloop van 14 dagen zonder dat de zaken werden geretourneerd aan Deventer Profielen, Breda, worden zij geacht te zijn gekocht door de koper, met ingang van de dag van
ontvangst door deze van die goederen.
3.) Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper en deze zaken worden eerst gecrediteerd nadat Deventer Profielen, Breda is gebleken dat die zaken onbeschadigd zijn en indien het gebruikszaken zijn- dat die zaken in de onaangebroken, oorspronkelijke verpakking zijn gelaten.
4.) In alle gevallen worden retourzendingen slechts geaccepteerd en gecrediteerd in dien zij geschieden binnen 14 dagen na levering door Deventer Profielen, Breda.

Art. 8 Vervoer
Het vervoer van de verkochte zaken wordt georganiseerd door Deventer Profielen, Breda, en geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper.

Art. 9 Consignatie
Indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen worden zaken in consignatie geleverd, voor een periode van maximaal drie maanden na levering. Na verloop van deze drie maanden neemt Deventer Profielen, Breda, het in consignatie geleverde wegens incourantheid retour, of worden de zaken - na overleg- aan de koper in rekening gebracht. Verkoop van het in consignatie geleverde zal door de koper van Deventer Profielen, Breda onmiddellijk aan Deventer Profielen, Breda gemeld worden. In tegenstelling tot het daaromtrent in artikel 12 bepaalde, dient de factuur van Deventer Profielen, Breda na de verkoop van de betreffende zaak, door de koper binnen vijf dagen na factuurdatum te worden voldaan. De koper draagt ook voor het in consignatie geleverde vanaf het moment van levering door Deventer Profielen, Breda het risico en de aansprakelijkheid.

Art. 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Deventer Profielen, Breda opgeschort. Deventer Profielen, Breda is in dat geval verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en of materiaal waarvan Deventer Profielen, Breda zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en de uitvoering daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en of evenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Deventer Profielen, Breda kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:
overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en / of transportstoringen, storingen in de aflevering van het bestelde, grondstoffen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmering door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts. Indien Deventer Profielen, Breda bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Deventer Profielen, Breda gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijke transactie.

Art. 11 Prijzen
Alle door Deventer Profielen, Breda opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding/overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Deventer Profielen, Breda is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren zoals van grondstoffenprijzen, lonen, valuta-wisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij deze verhoging tot de overeengekomen prijs zo buitensporig is, dat doorberekening in redelijkheid
niet kan plaatsvinden, tenzij de koper alsnog daarmede akkoord gaat.

Art. 12 Betalingen
1.) Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
2.) Bij overschrijding van de betalingstermijn berekent Deventer Profielen, Breda de koper vanaf het moment van overschrijding een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. Tevens komen bij overschrijding van de betalingstermijn, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het betalen bedrag tot € 3000,00 en 10% over het meerdere.
3.) De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat Deventer Profielen, Breda de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag.
4.) Wordt op rekening geleverd dan is de koper gebonden aan de boekingen van Deventer Profielen, Breda en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
5.) Indien de koper met enige betaling jegens Deventer Profielen, Breda in gebreke is, heeft zij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding, alsmede de zaken terug te halen.
6.) Indien de koper met enige betaling jegens Deventer Profielen, Breda in gebreke is, heeft zij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd
ons recht op schadevergoeding, alsmede de zaken terug te halen.

Art.13 Eigendomsvoorbehoud
Door Deventer Profielen, Breda geleverde zaken blijven tot op volledige betaling en ingeval in rekening – courant wordt geleverd tot op vereffening van het eventueel ten laste van de koper komend saldo, inclusief verschuldigde rente en kosten terzake de niet nakoming van de overeenkomst door de koper, haar eigendom met dien verstande dat de koper aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld. De koper is gerechtigd, zolang hij zijn verplichtingen aan Deventer Profielen, Breda nakomt, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de geleverde zaken te beschikken; hij is evenwel niet gerechtigd de zaken ten nadele van Deventer Profielen, Breda te bewaren of in eigendom over te dragen. Ingeval van non-betaling door de koper is Deventer Profielen, Breda gerechtigd de geleverde doch niet betaalde zaken zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling terug te nemen, waartoe de koper Deventer Profielen, Breda hierbij machtigt om de plaats waar de zaken zich bevinden daartoe te betreden.

Art. 14 Reclames en retourzendingen
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde zaken of facturen kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening bij Deventer Profielen, Breda binnen 8 dagen na ontvangst. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Indien terecht wordt gereclameerd, kan Deventer Profielen, Breda te haren keuze de betrokken zaken, hetzij herstellen voor haar rekening, hetzij vervangen.
Retourzendingen worden door Deventer Profielen, Breda nimmer geaccepteerd, tenzij zij daartoe schriftelijk haar goedkeuring verleent. Goedgekeurde retourzendingen dienen uitsluitend franco, onbeschadigd en deugdelijk verpakt aan Deventer Profielen, Breda te geschieden.

Art. 15 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Deventer Profielen, Breda uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door haar geleverde producten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende producten geleverd zijn met een algemeen maximum van € 4500,00 per schadegeval. Alleen schade aan de zaken zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade van derden is altijd uitgesloten. Vergoeding van schade kan evenwel enkel plaatsvinden indien op de vrachtbrief of kopie orderbevestiging aangetekend is dat de zaken beschadigd ontvangen zijn. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Deventer Profielen, Breda geaccepteerd voor welke schade dan ook, door opzet of grove schuld van de koper en diens hulppersonen.

Art. 16 Garantie
1.) Deventer Profielen, Breda garandeert dat al de door haar geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van die zaken en het gebruik daarvan welke dienen plaats te vinden in overeenstemming met daarvoor geldende voorschriften.
2.) Gebreken, al of niet verborgen, welke rechtstreeks het gevolg zijn van materiaal- en /of constructiefouten dienen binnen 6 maanden na levering schriftelijk aan Deventer Profielen, Breda kenbaar te worden gemaakt.
3.) De garantie vervalt bij wettig verzuim van de koper, onder meer als bedoeld in artikel 12, alsmede bij herstel van gebreken door de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deventer Profielen, Breda, dan wel door normale slijtage.

Art 17 Vrijwaring
De koper dient Deventer Profielen, Breda te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op haar jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door haar geleverde producten of door Deventer Profielen, Breda verrichtte werkzaamheden.

Art. 18 Annulering
Deventer Profielen, Breda behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd. Dergelijke annuleringen worden steeds schriftelijk aan de koper bevestigd.

Art. 19 Afwijkende voorwaarden
Afwijkende voorwaarden waaronder begrepen de (inkoop) voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Deventer Profielen, Breda bevestigd.

Art. 20 Nietige en onwerkbare bepalingen
Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkbare bepaling zo dicht mogelijk nadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.

Art. 21 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten met Deventer Profielen, Breda zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Art. 22 Geschillen
Alle geschillen, welke tussen Deventer Profielen, Breda en de koper mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede van andere overeenkomsten welke voortvloeien uit de eerder bedoelden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de competente rechter in het arrondissement waarin Deventer Profielen, Breda gevestigd is. Deventer Profielen, Breda kan evenwel een vordering ook geldend maken voor de rechter van de woonplaats van de koper.