ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN 


Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van DEVENTER PROFIELEN B.V., gevestigd te Breda.

Gedeponeerd onder nummer 73/2003 van de rechtbank te Breda.

 

ART. 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DEVENTER Profielen B.V., hierna te noemen DEVENTER Profielen, Breda en de kopers van door haar geleverde zaken.

 

ART. 2 OFFERTES
Al onze aanbiedingen geschieden schriftelijk en zijn vrijblijvend, tenzij daarbij anders aangegeven, in welk laatste geval ze ten hoogste 30 dagen geldig zijn. De aanbiedingen geschieden steeds uit voorraad en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Bij aanbiedingen die zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, mag DEVENTER Profielen Breda van de juistheid daarvan uitgaan.

 

ART. 3 OVEREENKOMSTEN
1.) Overeenkomsten met DEVENTER Profielen Breda, komen tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door haar.
2.) Schriftelijke en telefonische orders aan DEVENTER Profielen Breda, waaronder ook mondelinge afspraken, binden. Uitsluitend wanneer deze door DEVENTER Profielen Breda zijn erkend of wanneer door DEVENTER Profielen Breda met de uitvoering een begin is gemaakt.
3.) Onverminderd het naar vorenstaande komt een overeenkomst met DEVENTER Profielen Breda eerst tot stand nadat haar genoegzaam is gebleken van de kredietwaardigheid van de koper.
4.) DEVENTER Profielen, Breda behoudt zich het recht voor om een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zodra koper in staat van faillissement, surseance van betaling komt te verkeren of de wettelijke schuldsanering toepasselijk wordt verklaard op de koper, ofwel tot er beslag wordt gelegd.

 

ART. LEVERINGSTIJDEN
De leveringstijd c.q. leveringsdatum wordt bij overeenkomst tussen DEVENTER Profielen Breda en koper vastgelegd. De leveringstijd gaat eerst in nadat DEVENTER Profielen Breda van de koper alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen alsmede, indien en voor zover door DEVENTER Profielen Breda geëist, de betaling in haar bezit is. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij DEVENTER Profielen Breda schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor levering heeft gegeven en ook binnen die termijn niet wordt geleverd. Evenmin kan de koper bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der zaken zonder meer weigeren en of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen.

 

ART. 5 LEVERING
Levering vindt - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – plaats af magazijn. Bij aflevering van de zaken dient de afleveringsbon/ orderbevestiging te worden getekend als bewijs van ontvangst der zaken. Wanneer DEVENTER Profielen Breda zulks noodzakelijk acht, zal zij haar levering afhankelijk kunnen stellen van vooruitbetaling, of kunnen verzenden onder rembours. Als de zaken na de overeengekomen leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.

 

ART. 6 DEELLEVERINGEN
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer zaken kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

ART. 7 LEVERING OP PROEF
1.) Indien zulks tussen DEVENTER Profielen Breda en de koper is overeengekomen zal op proef worden geleverd.
2.) Bij levering op proef heeft de koper het recht de zaken 14 dagen, voor zijn risico, onder zicht te houden. Na verloop van 14 dagen zonder dat de zaken werden geretourneerd aan DEVENTER Profielen Breda, worden zij geacht te zijn gekocht door de koper, met ingang van de dag van ontvangst door deze van die goederen.
3.) Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper en deze zaken worden eerst gecrediteerd nadat DEVENTER Profielen Breda is gebleken dat die zaken onbeschadigd zijn en indien het gebruikszaken zijn- dat die zaken in de onaangebroken, oorspronkelijke verpakking zijn gelaten.
4.) In alle gevallen worden retourzendingen slechts geaccepteerd en gecrediteerd in dien zij geschieden binnen 14 dagen na levering door DEVENTER Profielen te Breda.

 

ART. 8 VERVOER
Het vervoer van de verkochte zaken wordt georganiseerd door DEVENTER Profielen Breda, en geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper.

 

ART. 9 CONSIGNATIE
Indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen worden zaken in consignatie geleverd, voor een periode van maximaal drie maanden na levering. Na verloop van deze drie maanden neemt DEVENTER Profielen Breda, het in consignatie geleverde wegens incourantheid retour, of worden de zaken - na overleg- aan de koper in rekening gebracht. Verkoop van het in consignatie geleverde zal door de koper van DEVENTER Profielen Breda onmiddellijk aan DEVENTER Profielen, Breda gemeld worden. In tegenstelling tot het daaromtrent in artikel 12 bepaalde, dient de factuur van DEVENTER Profielen Breda na de verkoop van de betreffende zaak, door de koper binnen vijf dagen na factuurdatum te worden voldaan. De koper draagt ook voor het in consignatie geleverde vanaf het moment van levering door DEVENTER Profielen Breda het risico en de aansprakelijkheid.

 

ART. 10 OVERMACHT
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DEVENTER Profielen Breda opgeschort. DEVENTER Profielen Breda is in dat geval verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en of materiaal waarvan DEVENTER Profielen Breda zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en de uitvoering daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en of evenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van DEVENTER Profielen Breda kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:
overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en / of transportstoringen, storingen in de aflevering van het bestelde, grondstoffen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmering door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts. Indien DEVENTER Profielen Breda bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is DEVENTER Profielen Breda gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijke transactie.

 

ART. 11 PRIJZEN
Alle door DEVENTER Profielen Breda opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding/overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. DEVENTER Profielen Breda is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren zoals van grondstoffenprijzen, lonen, valuta-wisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij deze verhoging tot de overeengekomen prijs zo buitensporig is, dat doorberekening in redelijkheid
niet kan plaatsvinden, tenzij de koper alsnog daarmede akkoord gaat.

 

ART. 12 BETALINGEN
1.) Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
2.) Bij overschrijding van de betalingstermijn berekent DEVENTER Profielen Breda de koper vanaf het moment van overschrijding een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. Tevens komen bij overschrijding van de betalingstermijn, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het betalen bedrag tot € 3000,00 en 10% over het meerdere.
3.) De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat DEVENTER Profielen, Breda de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag.
4.) Indien op rekening wordt geleverd dan is de koper gebonden aan de boekingen van DEVENTER Profielen Breda en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
5.) Indien de koper met enige betaling jegens DEVENTER Profielen Breda in gebreke is, heeft zij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding, alsmede de zaken terug te halen.
6.) Indien de koper met enige betaling jegens DEVENTER Profielen, Breda in gebreke is, heeft zij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding, alsmede de zaken terug te halen.

 

ART. 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Door DEVENTER Profielen Breda geleverde zaken blijven tot op volledige betaling en ingeval in rekening – courant wordt geleverd tot op vereffening van het eventueel ten laste van de koper komend saldo, inclusief verschuldigde rente en kosten terzake de niet nakoming van de overeenkomst door de koper, haar eigendom met dien verstande dat de koper aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld. De koper is gerechtigd, zolang hij zijn verplichtingen aan DEVENTER Profielen Breda nakomt, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de geleverde zaken te beschikken; hij is evenwel niet gerechtigd de zaken ten nadele van DEVENTER Profielen Breda te bewaren of in eigendom over te dragen. Ingeval van non-betaling door de koper is DEVENTER Profielen Breda gerechtigd de geleverde doch niet betaalde zaken zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling terug te nemen, waartoe de koper DEVENTER Profielen Breda hierbij machtigt om de plaats waar de zaken zich bevinden daartoe te betreden.

 

ART. 14 RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde zaken of facturen kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening bij DEVENTER Profielen Breda binnen 8 dagen na ontvangst. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Indien terecht wordt gereclameerd, kan DEVENTER Profielen Breda te haren keuze de betrokken zaken, hetzij herstellen voor haar rekening, hetzij vervangen.
Retourzendingen worden door DEVENTER Profielen Breda nimmer geaccepteerd, tenzij zij daartoe schriftelijk haar goedkeuring verleent. Goedgekeurde retourzendingen dienen uitsluitend franco, onbeschadigd en deugdelijk verpakt aan DEVENTER Profielen Breda te geschieden.

 

ART. 15 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van DEVENTER Profielen Breda uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door haar geleverde producten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende producten geleverd zijn met een algemeen maximum van € 4500,00 per schadegeval. Alleen schade aan de zaken zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade van derden is altijd uitgesloten. Vergoeding van schade kan evenwel enkel plaatsvinden indien op de vrachtbrief of kopie orderbevestiging aangetekend is dat de zaken beschadigd ontvangen zijn. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door DEVENTER Profielen Breda geaccepteerd voor welke schade dan ook, door opzet of grove schuld van de koper en diens hulppersonen.

 

ART. 16 GARANTIE
1.) DEVENTER Profielen Breda garandeert dat al de door haar geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van die zaken en het gebruik daarvan welke dienen plaats te vinden in overeenstemming met daarvoor geldende voorschriften.
2.) Gebreken, al of niet verborgen, welke rechtstreeks het gevolg zijn van materiaal- en /of constructiefouten dienen binnen 6 maanden na levering schriftelijk aan DEVENTER Profielen Breda kenbaar te worden gemaakt.
3.) De garantie vervalt bij wettig verzuim van de koper, onder meer als bedoeld in artikel 12, alsmede bij herstel van gebreken door de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEVENTER Profielen Breda, dan wel door normale slijtage.

 

ART. 17 VRIJWARING
De koper dient DEVENTER Profielen Breda te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op haar jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door haar geleverde producten of door DEVENTER Profielen Breda verrichtte werkzaamheden.

 

ART. 18 ANNULERING
DEVENTER Profielen Breda behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd. Dergelijke annuleringen worden steeds schriftelijk aan de koper bevestigd.

 

ART. 19 AFWIJKENDE VOORWAARDEN
Afwijkende voorwaarden waaronder begrepen de (inkoop) voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door DEVENTER Profielen Breda bevestigd.

 

ART. 20 NIETIGE EN ONWERKBARE BEPALINGEN
Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkbare bepaling zo dicht mogelijk nadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.

 

ART. 21 TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten met DEVENTER Profielen Breda zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

ART. 22 GESCHILLEN
Alle geschillen, welke tussen DEVENTER Profielen Breda en de koper mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede van andere overeenkomsten welke voortvloeien uit de eerder bedoelden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de competente rechter in het arrondissement waarin DEVENTER Profielen Breda gevestigd is. DEVENTER Profielen Breda kan evenwel een vordering ook geldend maken voor de rechter van de woonplaats van de koper.