PRIVACY VERKLARING (AVG)


Wij waarderen uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor DEVENTER Profielen BV en de producten die wij leveren. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan bijzonder serieus. U bent dus verzekerd dat wij hier op een juiste en veilige manier mee omgaan en dat het in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 


Met deze verklaring over de bescherming van gegevens willen we u  informeren over wanneer we welke gegevens opslaan en voor welk doeleinden we deze gebruiken - uiteraard onder aanhouding van de geldende bepalingen voor de bescherming van gegevens vastgelegd in de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van gegevens van ons bedrijf; onderstaand vindt u de contactgegevens.

Door voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in onze dienstverlening of rechtspositie en om andere redenen zijn aanpassingen aan deze verklaring voor de bescherming van gegevens onoverkomelijjk. We behouden ons daarom het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en vragen u regelmatig de meeste actuele versie te lezen. 

 

BASISPRINCIPES INFORMATIE
Voor zover in de volgende paragrafen niet anders is aangegeven, worden bij bezoek aan onze website geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Als u onze website bezoekt registreren onze internetservers automatisch informatie van algemene aard. Daaronder verstaan we het type internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetserviceprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de internetpagina van waaruit u ons bezoekt, de verschillende pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van deze bezoeken.
Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren. De informatie wordt door ons alleen statistisch geanalyseerd en wordt uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteiten van onze internetpagina's te verbeteren.

 

BEGRIP VAN DE PERSOONSGEGEVENS
In de EU-verordening voor de bescherming van gegevens (AVG) zijn persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

RECHTSGROND VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor zover we voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens uw toestemming vragen, dient art. 6 lid1 punt a van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DEVENTER Profielen BV dient art. 6 lid1 punt b van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen die vóór de sluiting van een overeenkomst vereist zijn. Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering een juridische verplichting vereist is waaraan ons bedrijf is onderworpen, dan dient art. 6 lid 1 punt b van de AVG als rechtsgrond. Als de verwerking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en overwegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene het eerstgenoemde belang niet, dan dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

 

WISSING VAN GEGEVENS EN OPSLAGDUUR
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is vervallen. Een opslag kan bovendien plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in Unie-rechtelijke verordeningen, wetten of andere bepalingen, waar de verwerkingsverantwoordelijke onder valt. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij er een noodzaak is voor de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een overeenkomst of het voldoen aan een overeenkomst.

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze van uzelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een opdracht, een enquête of omdat u meedoet aan een prijsvraag of omdat u zich registreert voor gepersonaliseerde diensten. In bovenstaande gevallen wordt u geïnformeerd over het beoogde doel van de verwerking en indien nodig wordt u gevraagd om uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via onze internetpagina's zijn verzameld worden zonder uw toestemming alleen gebruikt voor de opdrachtafhandeling of de bewerking van uw aanvragen en worden om die reden indien nodig aan het verantwoordelijke bedrijfsonderdeel doorgegeven. Alleen met uw toestemming vindt er gebruik en samenvoeging van uw gegevens plaats in een onder verantwoordelijkheid van Roto Frank AG beheerde, centrale klanten- en belangstellenden-database binnen het DEVENTER/Roto-concern. Het gebruik van deze gegevens blijft beperkt tot de doelen reclame en markt- en opinie-onderzoek en is uitsluitend mogelijk voor internationale concernbedrijven van Roto. U kunt uw toestemming op elk moment, met effect voor de toekomst, intrekken.
Uw gegevens worden voor de verzending en verwerking gecodeerd zodat ze zijn beschermd tegen toegang door onbevoegden. Let op, niet-versleuteld verzonden e-mails worden niet tegen toegang beschermd doorgegeven.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze dan hier beschreven aan derden ter beschikking gesteld. Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsorganen en autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende landelijke wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agentschappen en handelaren zijn door ons verplicht tot strikte vertrouwelijkheid.

 

NIEUWSBRIEF
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zgn. double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u, na de opgave van uw e-mailadres, een bevestigings-e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Gegevens verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Laposta, waarmee DEVENTER Profielen een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Laposta stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database. Uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken. Het intrekken kunt u uitvoeren door uzelf uit te schrijven en te klikken op de in elke nieuwsbrief gegeven link of u kunt uw afmelding doorgeven aan de hieronder genoemde contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

CHATBOX

U kunt direct vragen aan ons stellen via onze chatbox op onze website. Als u via de chatbox contact met ons opneemt, dan worden gegevens van u geregistreerd. Het gaat dan om de volgende gegevens: namen, bedrijfsnamen, adresgegevens, telefoonnummers, browsergegevens en emailadressen. Ook registreren wij uw IP-adres van uw computer bij uw persoonsgegevens. Wij registreren deze gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn. Medewerkers van DEVENTER Profielen kunnen zien of u al eerder contact heeft opgenomen en dit voorkomt dat u uw vraag niet nogmaals hoeft te stellen.

Gegevens verstrekt door het gebruik van onze chatbox worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Smartsupp, waarmee DEVENTER Profielen een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Smartsupp stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database met een maximum van 12 maanden. DEVENTER Profielen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Als u gebruik maakt van onze chatbox ontvangt u voorafgaand aan het chatgesprek een melding die naar deze Privacy Verklaring verwijst.

GEGEVENSOVERDACHT NAAR ANDERE CONCERNONDERDELEN
Het doorgeven van uw gegevens aan derden buiten het DEVENTER/Roto-concern vindt in principe niet plaats, tenzij wij wettelijk daartoe verplicht zijn, of als het doorgeven van gegevens nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomstverhouding of als u eerder uitdrukkelijk hebt toegestemd in het doorgeven van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen voor zover dit voor de afhandeling van uw aanvraag nodig is. In deze gevallen wordt de omvang van de doorgegeven gegevens echter tot het benodigde minimum beperkt. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen verzekeren wij dat deze de wettelijke bepalingen van de gegevensbescherming op dezelfde wijze aanhouden. Let ook op de betreffende verklaring voor de bescherming van gegevens van de aanbieders. Voor de inhouden van vreemde diensten is de betreffende aanbieder verantwoordelijk, waarbij we binnen het kader van de uitvoerbaarheid een controle van die diensten uitvoeren op de naleving van de wettelijke bepalingen.

 

GEGEVENSOVERDRACHT AAN EXTERNE DIENSTVERLENERS (VERWERKER) 
Uw gegevens worden doorgegeven aan partners voor deze diensten voor zover deze in onze opdracht werkzaam zijn en DEVENTER/Roto bij de leveringen van hun diensten ondersteunen. Het verwerken van uw persoonsgegevens door ingeschakelde dienstverleners vindt plaats in het kader van de verwerking van de opdracht vlgs. art. 28 van de AVG. De eerder genoemde dienstverlener krijgt alleen toegang tot dergelijke persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Het is deze dienstverleners verboden, om uw persoonlijke informatie door te geven of voor andere doelen te gebruiken, met name voor eigen reclametechnische doelen. Voor zover externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, hebben we door juridische, technische en organisatorische maatregelen en door periodieke controles gewaarborgd dat ook deze de geldende bepalingen voor de bescherming van gegevens aanhouden. Het commercieel doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen vindt niet plaats.

 

OPTIMALISATIESOFTWARE VOOR INTERNETPAGINA'S
In het kader van het verzamelen van persoonsgegevens via optimalisatiesoftware voor internetpagina's beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid 1 punt f van de AVG gecombineerd met grond nr. 47. Volgens het direct voorgaande is direct marketing gewoonlijk een gerechtvaardigd belang. Uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden wegen daarbij niet zwaarder dan ons belang bij reclame, omdat we u in het kader van onze verklaring gegevensbescherming uitvoerig informeren over de gegevensverzameling en omdat u op elk moment de mogelijkheid hebt van een opt-out (via een link of browser-instellingen). Bovendien maken we alleen gebruik van pseudonieme tracking. Hiermee worden uw persoonsgegevens getransformeerd in een dataset die niet meer direct herleidbaar is naar u als  persoon. Om dit te doen worden de direct identificeerbare elementen van uw persoonsgegeven weggehaald, bijvoorbeeld uw naam, of de dataset wordt omgecodeerd tot een nummer.

 

GOOGLE ANALYTICS/GOOGLE SEARCH CONSOLE

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Search Console om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website  aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  

 

COOKIES
Op enkele onderdelen van onze pagina's worden zgn. cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat via een internetsite op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina's verzamelen geen persoonsgegevens. De informatie van de cookies gebruiken we om het gebruik van onze pagina's eenvoudiger te maken en ze op uw behoeftes af te stemmen. Op onze pagina's worden zowel sessie-cookies als permanente cookies ingezet. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies, die in de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen tot het browservenster wordt gesloten waardoor de sessie-cookies worden verwijderd. Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en deze worden in de browser van de gebruiker voor een bepaalde tijd opgeslagen (gewoonlijk 1 jaar of langer). Deze cookies worden niet verwijderd als de browser wordt gesloten. Dit soort cookies worden gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker opnieuw te gebruiken zodra deze weer op de pagina komt. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. Opgeslagen cookies kunt u in de systeeminstellingen van uw browser op elk moment verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browserproducent. We wijzen er echter op dat onze website zonder cookies mogelijk beperkter functioneert.

 

SOCIAL BOOKMARKS/SOCIAL MEDIA
Op onze website zijn zogenaamde social bookmarks geïntegreerd (o.a. Facebook, YouTube). Social bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee de gebruikers van een dergelijk dienst links en berichtenmeldingen kunnen verzamelen. Deze zijn op onze website alleen opgenomen als link naar de betreffende diensten. Na het klikken op het weergegeven logo wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder, d.w.z. dat vanaf dat moment de gebruikersgegevens aan de betreffende aanbieder worden doorgegeven. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van deze websites staan in de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieder.

 

GEGEVENSBEVEILIGING
DEVENTER Profielen BV maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beveiligen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

  • Recht van inzage van de betrokkene volgens artikel 15 van de AVG. U kunt ons om een bevestiging vragen of de persoonsgegevens die u betreffen opvragen die door ons verwerkt worden. Als we gegevens van u verwerkt hebben heeft u het in artikel 15 AVG genoemde recht van inzage.
  • Recht op rectificatie. Als de gegevens die we van u hebben opgeslagen onjuist of onvolledig zijn dan kunt u van ons directe rectificatie verlangen volgens artikel 16 van de AVG.
  • Recht op beperking van de verwerking. Onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG kunt u bovendien eventueel ook de beperking verlangen van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Na de beperking mogen uw gegevens alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat worden verwerkt. Wij informeren u voordat de beperking wordt opgeheven.
  • Recht op gegevenswissing. U kunt, als er sprake is van één van de gevallen van artikel 17 lid 1 van de AVG door ons het direct wissen verlangen van de u betreffende persoonsgegevens, tenzij er sprake van een uitzondering is van de plicht tot wissen volgens artikel 17 lid 3 van de AVG.
  • Recht op kennisgeving. Als u het recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking tegen ons uitoefent, dan zijn we volgens artikel 19 van de AVG verplicht om dit mede te delen aan alle ontvangers van uw persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt bovendien tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien hebt u volgens artikel 20 van de AVG het recht van ons de u betreffende persoonsgegevens in machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, voor zover de voorwaarden van artikel 20 lid 1 punt a van de AVG aanwezig zijn. U heeft ook het recht dat de persoonsgegevens, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Dit recht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
  • Recht van bezwaar. U hebt het recht op elk moment tegenover DEVENTER Profielen BV bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f van de AVG. We verwerken uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
  • Recht op intrekken van de toestemmingsverklaring aangaande de bescherming van gegevens. U hebt op elk moment het recht om uw toestemmingsverklaring aangaande de bescherming van gegevens met een verklaring naar DEVENTER Profielen in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijf, uw werkplek of de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

 

WIJZIGINGEN VAN DE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING
Deze opgestelde verklaring gegevensbescherming zal in het kader van de verdere ontwikkeling van het internet of ons aanbod worden aangepast. Zulke wijzigingen zullen we tijdig op deze pagina bekendmaken. Om uzelf te informeren over de actuele uitgave van onze gegevensgebruikbepalingen dient u deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
Jean-Paul Batenburg

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
DEVENTER Profielen BV
Voorerf 75
4824 GM Breda
Tel: (+31) 76 541 69 00
E-mail: jean-paul.batenburg@deventer-profielen.nl